Herroepingsrecht

Herroepingsrecht bij levering van producten.

Bij koop op afstand heeft u wettelijk 14 dagen het recht om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden.

 

 

1. MargeWebshop.nl geeft u bij online aankopen van producten maarliefst 100 dagen

vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Indien u van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient u het product

slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of u het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn dient

u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het

product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en

verpakking aan MargeWebshop.nl te retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven

redelijke en duidelijke instructies.
Indien het product beschadigingen of gebruikssporen heeft opgelopen worden de kosten voor herstel hiervan of de waardevermindering van het product in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

De instructies voor het retourzenden ontvangt u van ons nadat u heeft aangegeven van het herroepingsrecht gebruik te willen maken.

 

 

Kosten in geval van herroeping.

 

1. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.

De kosten hiervan zijn vooraf bij Margewebshop op te vragen.

2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal MargeWebshop.nl dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits het retour gestuurde product binnen die tijd weer in het bezit van Margewebshop is.

 

''De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.''

 

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn produkten die op uw wens speciaal voor u zijn aangepast, samengesteld of afgemonteerd zijn, en producten die speciaal voor u besteld zijn en waarbij dit ook aangegeven is.

 

 

Een standaard modelformulier voor herroeping vind u als laatste pagina in de algemene voorwaarden.